Data Units Converter

Use this free data storage conversion tool to convert units of measurement for digital information like Byte (B), KiloByte (KB), MegaByte (MB), GigaByte (GB), TeraByte (TB), PetaByte (PB), ExaByte (EB), Zettabyte (ZB) and YottaByte (YB).
[ Wikipedia: Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte, Exabyte, Zettabyte, Yottabyte ]